Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική

Παρουσίαση προγράμματος
Π.Α.Ε.Π

Στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την απασχόληση και να καταπολεμήσουν ταυτόχρονα την ανεργία τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., υιοθέτησαν το 1997 την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση, βασική συνιστώσα της οποίας είναι η μετάβαση από τις παθητικές πολιτικές απασχόλησης σε ενεργητικές πολιτικές.

Αναγκαίος όρος για την επιτυχία της προσπάθειας σε εθνικό επίπεδο είναι η αναδιοργάνωση του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος αποτελεί πλέον τον οργανισμό ο οποίος καλείται να εφαρμόσει την εθνική και ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση.

Προς αυτή την κατεύθυνση ψηφίστηκε στις 6/11/2001 ο Νόμος 2956 για την Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.. Στο πλαίσιο αυτό ο προτεινόμενος εκσυγχρονισμός του Οργανισμού διατηρεί έναν αναδιοργανωμένο Ο.Α.Ε.Δ. ως Ν.Π.Δ.Δ., ενώ με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών επιχειρείται η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στους τομείς που καλύπτουν τα εξής πεδία:

■ Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε ανέργους και επιχειρήσεις

■ Παροχή αρχικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης στο ανθρώπινο δυναμικό

■ Εκπόνηση ερευνών και μελετών για την αγορά εργασίας και παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένων λύσεων για την μηχανογράφηση και στατιστική παρακολούθηση των δράσεων που αναπτύσσει ο Ο.Α.Ε.Δ. και οι θυγατρικές του.

Εταιρειες και Οργανισμοι που προσφερουν εργασια

ΟΑΕΔ
Ferries - Εργασία στην ναυτιλία
Skywalker.gr
Kariera.gr
Εργασία στα Αεροπορικά Ταξίδια
Σκοπός

Η Π.Α.Ε.Π. Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2002, καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται ερευνητικό και μελετητικό έργο για την αγορά εργασίας, ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος, το οποίο εξυπηρετεί το σύνολο των λειτουργιών του Ο.Α.Ε.Δ. και των θυγατρικών του, παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων και προοπτικών στους τομείς της αγοράς εργασίας, εξέλιξη των επαγγελμάτων και διάγνωση των αναγκών της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Σχηματικά το νέο πλαίσιο απεικονίζεται ως εξής:Η εταιρεία αναπτύσσει ερευνητικό και μελετητικό έργο για την αγορά εργασίας, καθώς και παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης προς τον Ο.Α.Ε.Δ. και τις εταιρείες Επαγγελματικής Κατάρτισης και Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία αναπτύσσει δράσεις σε τρεις βασικούς τομείς: τον τομέα του σχεδιασμού και της εφαρμογής ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, τον τομέα της έρευνας και μελέτης των δεδομένων της αγοράς εργασίας καθώς και τον τομέα παρακολούθησης και αξιολόγησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Οι παραπάνω δράσεις υποστηρίζονται στη λειτουργία τους από την διεύθυνση οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών.


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Εδω μπορείτε να ανατρέξετε σε στοιχεία αγοράς εργασίας, όπως το ιστορικό αρχείο της Εγγεγραμμένης Ανεργίας 2003-2008, τους δείκτες πολιτικών αγοράς εργασίας της Επιτροπής Απασχόλησης για την Ελλάδα και αναλυτικά στοιχεία ωφελουμένων από υπηρεσίες Εξατομικευμένης Προσέγγισης των Κ.Π.Α. του ΟΑΕΔ (2003-2008).

Επιπρόσθετα εδώ βρίσκονται και οι εκδόσεις της ΠΑΕΠ Α.Ε. (μελέτες, κείμενα εργασίας κλπ), σε ηλεκτρονική μορφή.